Ohita navigaatio
EN

Asukastyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset 03.06.2021

Lappeenrannan Asuntopalvelun asukastyytyväisyyskysely toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n kautta. Asukastyytyväisyyskyselyyn osallistui 20 KOVA ry:n jäsenyhteisöä eri puolilta Suomea. Kysely toteutettiin yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa.

Kysely kartoitti asukkaiden tyytyväisyyttä muun muassa asuntoon, asuintaloon, asuinympäristöön, vuokrasuhteeseen ja palveluihin. Asukkaita pyydettiin myös ottamaan kantaa erilaisiin väittämiin sekä vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyivät asumisen kohtuuhintaisuuteen.

Valtakunnallisesti kysely kohdistettiin noin 24 600 kotitalouteen. Kyselyssä saatiin yhteensä 7 665 vastausta, ja keskimääräinen vastausprosentti oli 31. Lappeenrannan Asuntopalvelun osalta kysely toteutettiin osalle asukkaista nettikyselynä 11.3.–11.4.2021. Kysely toteutettiin kohdennettuna kyselynä ja lähetettiin sähköpostilla 2 684 asukkaalle. Kyselyyn vastasi 1 079 asukasta, ja vastausprosentti oli 40 %.

Kyselyn käytännön toteutuksesta ja raportoinnista vastasi KTI Kiinteistötieto Oy. Kyselyn tuloksiin kuului vertailu KOVA ry:n jäsenyhteisöjen välillä sekä vertailu KTI:n markkina-aineistoon vapaarahoitteisesta asuntokannasta.

Sijoituimme parhaaseen kolmannekseen kokonaistyytyväisyydessä

KOVA ry:n jäsenyhteisöjen keskinäisessä vertailussa Lappeenrannan Asuntopalvelu sijoittui kokonaistyytyväisyyksien osalta 6. sijalle, jäsenyhteisöjen parhaaseen kolmannekseen. Asteikolla 1–5 saamamme keskiarvo oli 3,87, ja kokonaistyytyväisyyden osalta parhaan jäsenyhteisön kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 4,03.

Kokonaistyytyväisyydet laskettiin keskiarvona kyselyn kaikkien osa-alueiden tarkemmista kysymyksistä (asunto, asuintalo, asuinympäristö, ympäristökuormituksen vähentämistä tukevat ratkaisut, vuokraus, palvelut). Meillä Asuntopalvelulla korkeimmalla tasolla olivat kokonaistyytyväisyys vuokrasuhteeseen/vuokrauksen asiakaspalveluun (ka. 4,14 asteikolla 1–5) sekä kokonaistyytyväisyys asuinympäristöön (ka. 4,10). Alimmalla tasolla oli kokonaistyytyväisyys ympäristökuormituksen vähentämistä tukeviin ratkaisuihin (ka. 3,59).

Vastaajilta kysyttiin myös muun muassa sitä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat vuokranantajaansa. Kyselytulosten perusteella Lappeenrannan Asuntopalvelun kohdalla nettosuositteluhalukkuus oli 39 % vastaajista. Koko kyselyn aineistossa suositteluhalukkuus oli keskimäärin 38 %.

Vahvuuksia ja kehityskohteita

Asukkaamme olivat tyytyväisiä etenkin asuintilan riittävyyteen, asunnon pohjaratkaisuun sekä tietoliikenneyhteyksiin. Myös julkisivun sekä porraskäytävien kuntoon, pysäköintimahdollisuuksiin sekä asuintalon rauhallisuuteen oltiin tyytyväisiä. Tyytyväisyyttä ilmaistiin myös jätteiden kierrätys-/lajittelumahdollisuuksiin.

Kysyttäessä tyytyväisyydestä vuokrasuhteeseen / vuokrauksen asiakaspalveluun, asukkaamme olivat eniten tyytyväisiä vuokraehtojen selkeyteen sekä vuokrien laskutukseen liittyvään asiakaspalveluun. Yleinen tyytyväisyys vuokranantajaan, vuokraustoiminnan ammattitaito sekä asuntojen vuokraukseen liittyvä asiakaspalvelu olivat nekin vastausten perusteella hyvällä tasolla. Pienimmän keskiarvon tässä kyselyosuudessa sai asunnon hinta-/laatusuhde / vuokrataso.

Asukkailta tiedusteltiin myös tyytyväisyyttä palveluihin, jotka liittyvät asuntoon sekä asuintaloon. Kyselyyn vastanneet asukkaamme olivat eniten tyytyväisiä jätehuoltoon sekä ulkoalueiden hoitoon kesällä. Pienimmät keskiarvot tässä kyselyosuudessa saivat ulkoalueiden hoito talvella sekä isännöitsijän palvelu.

Kyselyn perusteella kehityskohteiksi osoittautuivat muun muassa äänieristykset, asukas- ja kerhotilat sekä piha-alueiden viihtyisyys, lasten leikkipaikat yms. Kyselytulosten sekä avointen palautteiden perusteella myös esimerkiksi asukastoimintaa tulee edelleen tukea ja kehittää. Kyselyyn vastanneista ja asukastoimintaan osallistuneista asukkaistamme suurin osa koki asukastoiminnan lisänneen asumisviihtyvyyttä.

Arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen

Lappeenrannan Asuntopalvelu on saanut asukastyytyväisyyskyselyn keskeisistä tuloksista yhteenvedon sekä kaikki kyselytulokset taulukoituina. Kyselytuloksiin sisältyy runsaasti myös vastaajien avointa palautetta, eli vapaamuotoisia terveisiä vuokranantajalle.

Näissä avoimissa palautteissa vastaajat kertovat muun muassa vuokrauksen, asuintalon tai asukastoiminnan suhteen, millaisissa asioissa olemme onnistuneet, tai missä meillä on vielä parannettavaa. Olemme viime vuosina tehneet töitä muun muassa asiakaspalvelun sekä sen saavutettavuuden kehittämiseksi, ja iloksemme voimmekin todeta, että olemme saaneet vastaajilta kiitosta muun muassa näistä.

Kyselyn tuloksista ja avoimista palautteista saamme erittäin arvokasta tietoa työhömme ja sen kehittämiseen. Nöyrä ja lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille asukkaillemme. Vastauksenne ovat meille todella tärkeitä, jotta tiedämme, missä olemme tähän mennessä onnistuneet ja mihin asioihin toivotte parannusta.

Lappeenrannan Asuntopalvelun asukastyytyväisyyskyselyn 2021 keskeisiin tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä. KOVA ry:n tiedote asukastyytyväisyysselvityksen valtakunnallisista tuloksista on puolestaan luettavissa täällä.

Takaisin