Ohita navigaatio
EN

Vuokrasopimuksen ehdot

Sopimusehdot

1) Huoneisto luovutetaan siinä kunnossa kuin se suoritetussa tarkastuksessa on todettu nyt olevan. Vuokralainen ei ole oikeutettu vaatimaan alempaa vuokraa tai vahingonkorvausta, mikäli myöhemmin huoneistossa tai sen laitteissa mahdollisesti ilmenevät puutteellisuudet, viat tai haitat aiheuttavat vuokralaiselle vahinkoa.

2) Vuokralaisen on ilmoitettava välittömästi vuokra-ajan alkaessa vuokranantajalle huoneistossa esiintyvissä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat syntyneet huoneistoa rakennettaessa tai ovat edellisen vuokralaisen aiheuttamia.

3) Mikäli asunnossa lähtötarkastuksessa tai muulloin havaitaan tulotarkastuksessa havaitsemattomia vikoja tai puutteita, eikä niiden voida todeta johtuvan normaalista kulumisesta, on vuokralainen niistä korvausvelvollinen.

4) Järjestykseen nähden ovat voimassa kaupungin ja taloyhtiön ilmoittamat määräykset.

5) Vuokralainen ei ole oikeutettu luvatta suorittamaan muutostöitä huoneistossa eikä kiinnittämään kilpiä tai mainoksia talon seiniin ilman vuokranantajan lupaa.

6) Vuokranantajasta riippumattomista syistä lämmön, sähkön tai veden jakelussa aiheutuneet mahdolliset häiriöt tai se, ettei edellinen vuokralainen muuta määräaikana pois huoneistosta, eivät oikeuta vuokralaista saamaan vahingonkorvausta.

7) Huoneiston kunnon tai hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon.

8) Vuokralainen ei ilman vuokranantajan lupaa saa luovuttaa vuokraoikeuttaan tilapäisestikään toiselle henkilölle. Kaikki huoneistossa oleskelevat on ilmoitettava talokirjaan.

9) Vuokralainen sitoutuu huolellisesti hoitamaan asuntonsa ja pois muuttaessaan jättämään sen siistin kuntoon. Vuokranantajalla on tarvittaessa oikeus siivouttaa tai muutoin kunnostuttaa asunto vuokralaisen laskuun.

10) Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

11) Vuokrasopimuksen päättymispäivä on se päivä, jona vuokrasuhde päättyy sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivää lähinnä seuraava arkipäivä.

12) Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

a) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa
b) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneiston tai sen osan hallinta muutoin luovutetaan toiselle vastoin huoneenvuokralain säännöksiä
c) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty
d) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
e) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai
f) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

13) Vuokralaisen on syytä ottaa kotivakuutus, koska kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan omaisuudelle tapahtuneita palo- ja muita vahinkoja.


Vakuusmaksu

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta on suoritettava vakuusmaksu, joka on yleensä yhden kuukauden vuokran suuruinen. Vakuudella vuokranantaja voi kattaa poismuuton jälkeisiä mahdollisia kuluja. Vakuusmaksu palautetaan noin kahden viikon kuluessa siitä, kun vuokrasopimus on päättynyt, asunto on tyhjä ja siivottu, irtainvarasto tyhjennetty, kaikki avaimet palautettu, asunnossa ei ole normaalista kulumisesta poikkeavaa korjattavaa ja kaikki vuokrat ja muut maksuvelvollisuudet on hoidettu.

Vakuudeksi kelpaa rahavakuuden lisäksi myös Kelan myöntämä maksusitoumus. Asiakas voi pyytää Kelaa toimittamaan vuokravakuussitoumuksen Asuntopalvelulle suoraan sähköisesti. Kun asiakas hakee vuokravakuutta ja antaa Kelalle suostumuksensa vakuuden toimittamiseen sähköisesti, Kela pystyy lähettämään vuokravakuussitoumuksen sähköisesti suoraan Asuntopalvelun asiakastietojärjestelmään. Tämä nopeuttaa asiointia, ja pääsemme heti sitoumuksen tullessa ottamaan asiakkaaseen yhteyttä ja sopimaan vuokrasopimuksen teosta.