Tietosuojaseloste hakijarekisteristä

Tietosuojaseloste PDF

TIETOSUOJASELOSTE 31.1.2017

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy, y-tunnus 0433221-3

Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta, puh. 020 496 3200

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA JA YHTEYSHENKILÖ:

Vastaava:Martti Mäkelä

Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta, puh. 020 496 3201

Yhteyshenkilö: Eveliina Lohko

Valtakatu 44, 53100 Lappeenranta, puh. 020 496 3237

3. REKISTERIN NIMI

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakijarekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asukasvalinnan hoitaminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Hakijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

- etu- ja sukunimi
- henkilötunnus
- osoitetiedot
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- kansalaisuus
- nykyisen asunnon tiedot
- asunnon tarvetta koskevat tiedot
- asunnon haun syy
- tulo- ja varallisuustiedot
- luottotiedot, maksuhäiriöt ja perintätiedot
- edunvalvontatiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- Hakija: etunimi- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetieto, puhelinnumero, sähköpostiosoite, nykyisen asunnon tiedot,

asunnon tarvetta koskevat tiedot, asunnon haun syy, tulo- ja varallisuustiedot, edunvalvontatiedot asuntohakemusta

varten, suostumuksella

- Suomen Asiakastieto Oy: luottotietorekisteristä luottotiedot ja maksuhäiriöt asuntohakemusta varten, suostumuksella

- Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n vuokrakirjanpito: maksutiedot, lain nojalla

- Intrum Justitia Oyj: perintätiedot vuokrakirjanpitoa varten, lain nojalla

- Väestörekisterikeskus: edunvalvontatiedot, henkilötietojen päivitys, lain nojalla

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN

TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan viranomaisille ja perintätoimistolle lakisääteisissä tapauksissa ja / tai asiakkaan esityksestä.

Tiedonsiirto tapahtuu sähköisesti tai paperitulosteena. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

A. MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalinen aineisto säilytetään ja arkistoidaan rekisterinpitäjän toimesta lukitussa tilassa.

B. ATK:LLE TALLENNETUT TIEDOT

Atk:lle tallennetut tiedot säilytetään rekisterinpitäjän toimesta niin, etteivät ulkopuoliset pääse rekisteritietoihin käsiksi.

Kaikki rekisteriä käyttävät kirjautuvat järjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ja heille määritellään oikea

käyttöoikeustaso. Tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta

määritellyt henkilöt. Tietokanta on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut omat tietonsa. Pyyntö tulee esittää

kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tällöin tulee todistaa henkilöllisyys. Tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään rekisteristä vastaavalle (kohta 2).

10. TIEDON KORJAAMINEN JA SEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti

omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee

todistaa henkilöllisyys. Tiedonkorjaamispyyntö pyydetään lähettämään rekisteristä vastaavalle (kohta 2).

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia

tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin

henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto pyydetään lähettämään rekisteristä vastaavalle (kohta 2).